Principes de la morale d’après Auguste Cieszkowski

Od­da­je­my do rąk pol­skie­go czy­tel­ni­ka dok­to­rat ks. Au­gu­sty­na Ja­ku­bi­sia­ka (1884­–1945) poś­wię­co­ny po­sta­ci i my­śli hra­bie­go Au­gu­sta Ciesz­kow­skie­go (1814–1894). Jest to roz­pra­wa nie­zna­na szer­sze­mu gro­nu ba­da­czy fi­lo­zo­fii pol­skiej oraz spuś­ciz­ny ide­owo-hi­sto­rycz­nej Ciesz­kow­skie­go.

Ta stro­na sta­no­wi część pro­jek­tu „Myśl fi­lo­zo­ficz­no-teo­lo­gicz­na ks. Au­gus­ty­na Ja­ku­bi­sia­ka (1884–1945)” re­ali­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Mi­nis­ter­stwa Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go pn. „Dia­men­to­wy Grant”.

Pro­jekt jest re­ali­zo­wa­ny przez Bar­tło­mie­ja K. Krzy­cha w In­sty­tu­cie Fi­lo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go. Opie­ku­nem gran­tu jest dr hab. Krzysz­tof Bo­che­nek, prof. UR. Ba­da­nia fi­nan­so­wa­ne są ze środ­ków bu­dże­to­wych na naukę w la­tach 2018-2021 na pod­sta­wie de­cy­zji nr 0002/DIA/2018/47 z dnia 18 lip­ca 2018 ro­ku (umo­wa nr 0002/DIA/2018/47 z dnia 7 wrześ­nia 2018).

Stro­na in­ter­ne­to­wa zos­ta­ła sfi­nan­so­wa­na z ww. środ­ków i peł­ni ro­lę po­pu­la­ry­za­cyj­ną oraz ar­chi­wi­za­cyj­ną.