Principes de la morale d’après Auguste Cieszkowski

Doktorat o Cieszkowskim

Od­da­je­my do rąk pol­skie­go czy­tel­ni­ka dok­to­rat ks. Au­gu­sty­na Ja­ku­bi­sia­ka (1884–1945) poś­wię­co­ny po­sta­ci i my­śli hra­bie­go Au­gu­sta Ciesz­kow­skie­go (1814–1894). Jest to roz­pra­wa nie­zna­na szer­sze­mu gro­nu ba­da­czy fi­lo­zo­fii pol­skiej oraz spu­ści­zny ide­owo-­his­to­rycz­nej Ciesz­kow­skie­go.

Pra­ca ta do tej po­ry funk­cjo­no­wa­ła wy­łącz­nie ja­ko ma­szy­no­pis w za­le­d­wie czte­rech róż­nią­cych się od sie­bie ko­piach znaj­du­ją­cych się w trzech róż­nych pa­ry­skich bi­blio­te­kach. Nie by­ła rów­nież do­stęp­na on­li­ne.

Jest to roz­pra­wa dok­tor­ska na­pi­sa­na w ję­zy­ku fran­cu­skim i obro­nio­na w 1912 ro­ku w In­sty­tu­cie Ka­to­lic­kim w Pa­ry­żu. Ja­ku­bi­siak oma­wia w niej prze­de wszyst­kim głów­ne dzie­ło hra­bie­go Au­gu­sta Ciesz­kow­skiego pt. Oj­cze nasz, po­dej­mu­je rów­nież m.in. te­mat re­la­cji po­glą­dów pol­skie­go my­śli­cie­la do dok­try­ny i na­ucza­nia Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go, a tak­że sta­ra się zwró­cić uwa­gę na ogra­ni­cze­nia kon­cep­cji, któ­rą ba­da.

Pre­zen­to­wa­na i nie­pu­bli­ko­wa­na do­tąd pra­ca sta­no­wi­ła dla ks. Au­gu­sty­na Ja­ku­bi­sia­ka punkt wyj­ścia dla włas­nych roz­wa­żań i ba­dań, któ­re zwień­czy­ła wy­da­na po­śmiert­nie ety­ka (No­we Przy­mie­rze. Z za­gad­nień ety­ki, Pa­ryż 1948) bę­dą­ca ob­szer­nym ko­men­ta­rzem bi­blij­nej mo­dli­twy Ojcze nasz.